Loading...
Projecte de Qualitat i Millora Contínua 2022-11-15T11:26:36+00:00

El Projecte de Qualitat i Millora Contínua -PQiMC- creat per l’ Ordre EDU/432/2006, té com a objectiu ajudar als centres educatius a dissenyar, implementar, avaluar i millorar contínuament els seus sistemes de gestió. Les metodologies utilitzades es fonamenten en els principis de la gestió de la qualitat i d’acord amb models basats en normes internacionals (ISO 9001 i EFQM). La finalitat última del Projecte és la d’aconseguir l’excel·lència en els resultats educatius a través de la millora contínua dels processos, la confiança i la satisfacció de l’alumnat, les famílies, les empreses i els diferents agents implicats, envers el servei educatiu proporcionat.

IsoTools
Guia d’accés

Notificació d’incidents, desperfectes i sol·licituds de reparacions: Per notificar qualsevol tipus de incidència, desperfecte i sol·licituds de manteniment i reparacions podeu fer-ho a través d’aquest codi QR


Notificació de queixes, reclamacions, suggeriments i reconeixements: Per notificar qualsevol tipus de queixa, suggeriment, reclamació o reconeixement  podeu fer-ho a través d’aquest codi QR


El manteniment del sistema d’assegurament de la qualitat està finançat pel Ministerio de Educación, Cultura y Deporte i cofinançat pel Fons Social Europeu.

GuardiesB
×
×